Zasiłki oraz prawa dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które zarejestrują się w Urzędzie Pracy, mają możliwość otrzymania zasiłku, który od 2016 uległ waloryzacji. Obok wypłaty pieniędzy niepracujący Polacy, którzy uzyskali status bezrobotnego, mogą otrzymać także dodatkowe uprawnienia. Są wśród nich ubezpieczenie, staże czy szkolenia jak i prawo do urlopu. Opieka, jaką roztacza państwo nad osobami bezrobotnymi znajduje się na znacznie wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu, a może być to związane ze spadkiem bezrobocia w naszym kraju.

Zasiłek dla bezrobotnych

Termin przyznania zasiłku nie jest jednakowy dla każdej grupy osób. Zależy przede wszystkim od tego w jaki sposób doszło do rozwiązania umowy o pracę. I tak pracownicy zwolnieni w trybie dyscyplinarnym muszą oczekiwać dłużej na wypłacenie świadczenia niż ci, którzy stracili pracę n skutek np. wygaśnięcia umowy. Ta grupa może uzyskać zapomogę już po 7 dniach od rejestracji w Urzędzie prace, jeśli udowodni, że przez 1 rok w okresie 18 miesięcy przed terminem rejestracji wykonywała pracę. Na zasiłek mogą również liczyć osoby, które odeszły z pracy na mocy porozumienia stron z przyczyny upadłości firmy, likwidacji stanowiska pracy lub zmiany adres zamieszkania zatrudnionego. W takim przypadku ma on prawo do świadczenia po 90 dniach od chwili uzyskania statusu bezrobotnego.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uwarunkowana stażem pracy i wynosi:

  • 831,10 zł przez pierwsze trzy i 652,60 zł przez kolejne miesiące trwania okresu prawa do zasiłku – przy stażu pracy od 5 do 20 lat
  • 664,9 zł przez pierwsze trzy i 522,10 zł przez kolejne miesiące trwania okresu prawa do zasiłku – przy stażu pracy krótszym niż 5 lat
  • 997,4 zł i odpowiednio 783,2 zł – przy stażu pracy dłuższym niż 20 lat

Przypomnijmy, że od stycznia 2017 roku do pobierania zasiłku została także uprawniona grupa osób będących byłymi opiekunami niepełnosprawnych krewnych.

Dodatek aktywizacyjny – nagradzanie osób, które samodzielnie znajdą pracę

Jest poniekąd zachętą do poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Jego wysokość może sięgać do 50% standardowego zasiłku dla bezrobotnych przyznawanego przez połowę okresu przysługującego na zasiłek. Uzyska go ta osoba, która samodzielnie znajdzie lub podejmie pracę. Choć z drugiej strony, taki bonus otrzyma również osoba, która podjęła pracę na stanowisku, na które dostała skierowanie z Urzędu, w niepełnym wymiarze czasu i przy zarobkach niższych od minimalnego wynagrodzenia.

Mężczyzna w czapce
Bezrobotni obok tradycyjnego zasiłku mogą również otrzymać prawo do odbycia stażu a także dodatek aktywizacyjny

Staże, szkolenia, finansowanie nauki

Kobieta spisuje listęUrząd Pracy oferuje osobom bezrobotnym finansowanie studiów podyplomowych, pokrywając 100% ich kosztów, o ile wysokość opłat nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Przy finansowaniu szkoleń dla bezrobotnych, tej grupie osób przysługuje stypendium sięgające do 120% zasiłku o ile szkolenie będzie trwać co najmniej 150 godzin. Ci, którzy pragną podjąć dalszą naukę w szkole wyższej bądź ponadgimnazjalnej (dla dorosłych) mają szansę na stypendium stanowiące do 100% zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy.
Urząd Pracy kieruje bezrobotnych na staże o długości od 6 do 12 miesięcy (dłuższe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 30 rok życia). Refundacji podlega dojazd oraz zakwaterowania a bezrobotny ma prawo do stypendium w wysokości 120% zapomogi dla bezrobotnych.

Osoby bezrobotne nabywają także prawo do 10 dni corocznego bezpłatnego urlopu, podczas którego nie musi zgłaszać gotowości do podjęcia pracy, na którą kieruje ją Urząd. Należy jednak przedtem zgłosić swoją niedyspozycje w UP. Ponadto bezrobotny może otrzymać zasiłek rodzinny pomimo pobierania zapomogi w Urzędzie Pracy. Wysokość świadczenia rodzinnego jest podyktowana wielkością miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny.
istotnym również jest fakt ubezpieczenia osób bezrobotnych, którzy mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.obowiązuje do 30 dni od chwili utraty statusu bezrobotnego.