Świadczenia po narodzinach dziecka w 2017

Obok programu 500+, z którego od dłuższego czasu może skorzystać rodzina wielodzietna, po narodzinach dziecka przysługują także inne świadczenia. W roku 2017 nastąpiły pewne zmiany co do ich liczby oraz wysokości. Dlatego zachęcamy do lektury niniejszego artykułu.

Napis Mama wyryty na drewnie
Po narodzinach dziecka rodzinie przysługują świadczenia oraz zapomogi dla najuboższych

Dla kogo becikowe

Becikowe przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko. Jest to jednorazowo zapomoga w wysokości zależnej od dochodu danej rodziny. Na kwotę 1 000 zł może liczyć świeża mama, tylko wtedy gdy dochód netto w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 1 922 zł. Otrzymanie tej formy zapomogi wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do urzędu gminy lub do ośrodka pomocy społecznej do 12 miesięcy od chwili narodzin dziecka. Dokumenty wymagane do złożenia wniosku są następujące:

  • dowód osobisty
  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna o tym, że nie wnioskował równolegle o becikowe
  • zaświadczenie lekarskie o prowadzeniu ciąży
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie
  • w niektórych przypadkach wymagany jest też pesel nowo narodzonego dziecka

Dzieci nieuleczalnie chore

Zapomoga dla rodziców lub opiekunów dziecka nieuleczalnie chorego wynosi 4 000 zł. Ten zasiłek przysługuje wtedy, gdy u noworodka stwierdzono nieodwracalną i zagrażającą życiu chorobę lub trwałe upośledzenie powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Istotnym jest fakt, że wysokość zapomogi nie jest uwarunkowana wysokością dochodu w przeliczeniu na członków rodziny. Podobnie jak w przypadku becikowego, tak i w tym przypadku o zasiłek należy ubiegać się w urzędzie gminy. Z reguły będzie to ta sama instytucja, która wypłaca świadczenie 500+.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Ten rodzaj zasiłku przysługuje najuboższym rodzinom. Mogą go dostać osoby, których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Kwota ta jest nieco wyższa w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i wynosi 764 zł. Wysokość świadczenia jest następująca:

  • 95 zł na miesiąc/dziecko do 5 roku życia
  • 124 zł na miesiąc/dziecko od 5 do 18 roku życia roku życia
  • 135 zł na miesiąc/dziecko od 18 do 24 roku życia

Rodzina uzyskująca zasiłek może równocześnie ubiegać się o inne dodatki ,które przysługują jej z tytułu narodzin dziecka.